Boże Ciało 2018

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie nazywana Bożym Ciałem, to święto obchodzone przez Katolików ku czci Najświętszego Sakramentu. W tym dniu każdego świadomie wierzącego Katolika obowiązujące uczestnictwo we Mszy Świętej. W naszym kraju Boże Ciało zostało ustanowione dniem wolnym od pracy. Boże Ciało jest świętem obchodzonym 60 dni po Wielkanocy, dlatego jest to święto ruchome.

W naszej polskiej tradycji uroczystości związane ze świętem Bożego Ciała obejmują Mszę Świętą, po której następuje procesja do specjalnie zbudowanych na ten cel czterech ołtarzy. Przy każdym z ołtarzy odczytywany jest fragment jednej z czterech Ewangelii, który opowiada o Eucharystii. W procesji, która zawsze ma bardzo uroczysty charakter, biorą udział wierni, często ubrani w ludowe stroje, których wygląd zmienia się
w zależności od danego regionu. Procesjom na Śląsku często towarzyszy orkiestra górnicza. Dzieci posypują drogę procesji kwiatami, niesione są święte obrazy, figury świętych i śpiewane pieśni ku czci Najświętszego Sakramentu.

Początek tradycji obchodzenia święta Bożego Ciała sięga XIII wieku, kiedy to na Soborze Laterańskim IV (1215) przyjęto dogmat o transsubstancjacji, czyli przemianie substancji chleba i wina, w ciało i krew Chrystusa z zachowaniem ich naturalnych przypadłości takich jak smak, wygląd, forma itp. Wraz z ogłoszeniem tego dogmatu, wzrosło zainteresowanie kultem Eucharystii, która przestawała być jedynie jednym
z elementów liturgii, lecz coraz mocniej postrzegana była jako dowód na trwałą obecność Chrystusa pośród swoich wiernych. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia tej uroczystości były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Około 1207 r., jako szesnastoletnia dziewczyna, przeżyła pierwsze widzenia, choć były one jeszcze mgliste i niezrozumiałe. Jak podaje tradycja hagiograficzna, dopiero kilkanaście lat później, w 1245 roku, św. Juliannie ukazać miał się Chrystus, który w widzeniu domagał się ustanowienia święta Eucharystii na pierwszy czwartek po święcie Trójcy Przenajświętszej. Pod wpływem tych objawień bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała, początkowo dla diecezji Liege oraz zainaugurował pierwszą procesję eucharystyczną ulicami miasta. Wkrótce jednak zaczęto jednak wysuwać przeciwko Juliannie oskarżenia o herezję, a decyzję o wprowadzeniu święta Bożego Ciała w diecezji Liege, uznano za zbyt przedwczesną. Zarzuty te spowodowały, że święto przestało być obchodzone.

Sprawa święta Eucharystii nie została jednak całkowicie zapomniana. Problemem tym zajął się późniejszy biskup Verdun, a od 1261 papież Urban IV. Do ostatecznego uznania święta Bożego Ciała za ogólnokościelne, papieża tego skłonił jednak dopiero cud eucharystyczny, jaki miał miejsce w Bolsenie (w środkowych Włoszech) w 1263 roku.
W czasie jednej z Mszy św., podczas przemienienia, odprawiający kapłan zauważyć miał, że z konsekrowanej hostii zaczynały spadać krople krwi. Poplamiona krwią chusta została przesłana papieżowi, który w tym czasie przebywał w Orvieto w Umbrii. Urban IV umieścił relikwię w tutejszej katedrze, a pod wpływem fascynacji cudem rozpoczął aktywne starania, których celem miało być ustanowienia święta Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Dar Eucharystii zawsze będzie nas przekraczał – wszyscy mamy tego świadomość. I może właśnie dlatego mamy przyjmować Pana, aby On stopniowo uwalniał nas od tego, co czyni nas niegodnymi. Nie wykorzenimy zła z siebie przez nasze pobożne starania, posty, umartwienia i silna wolę. Tym bardziej nie przez gwałtowne ruchy, jak chcieliby to uczynić słudzy z przypowieści o pszenicy i kąkolu. Eucharystia to pokarm dla naszej duszy, to wzmocnienie dla niej podczas ziemskiej pielgrzymki, to przede wszystkim zjednoczenie się w pełni z Panem, który nas przemienia i uświęca.

LITANIA EUCHARYSTYCZNA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Boże utajony w Najświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad nami.
Przedwieczne Słowo Ojca, które Ciałem się stało i zamieszkało między nami, zmiłuj się nad nami.
Jezu, obecny w Najświętszym Sakramencie, jako Bóg i człowiek, zmiłuj się nad nami.
Nieustająca Ofiaro Nowego Przymierza, zmiłuj się nad nami.
Chlebie Żywy z nieba zstępujący, zmiłuj się nad nami.
Chlebie wszechobecnością Słowa w Ciało przemieniony, zmiłuj się nad nami.
Pokarmie wybranych, zmiłuj się nad nami.

Uczto anielska, zmiłuj się nad nami.
Pamiątko męki Jezusa Chrystusa, zmiłuj się nad nami.
Dowodzie Boskiej ku nam miłości, zmiłuj się nad nami.
Tajemnico wiary, zmiłuj się nad nami.
Cudzie niepojęty, zmiłuj się nad nami.
Przymierze miłości i pokoju, zmiłuj się nad nami.
Źródło łask wszelkich, zmiłuj się nad nami.
Zadatku chwalebnego zmartwychwstania, zmiłuj się nad nami.
Umocnienie na drogę wieczności, zmiłuj się nad nami.
Ucieczko grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Wspomożenie słabych i upadłych, zmiłuj się nad nami.

Lekarzu chorych, zmiłuj się nad nami.
Pociecho smutnych, zmiłuj się nad nami.
Boski Więźniu na naszych ołtarzach, zmiłuj się nad nami.

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.
Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej, zachowaj nas, Panie.
Od wszelkiej pychy, zachowaj nas, Panie.
Od wszelkich niebezpieczeństw duszy, zachowaj nas, Panie.
Od braku miłości ku drugiemu człowiekowi, zachowaj nas, Panie.
Od grzechu każdego, zachowaj nas, Panie.

Przez Najświętsze Wcielenie Twoje, wybaw nas, Panie.
Przez gorzką mękę i śmierć Twoją, wybaw nas, Panie.
Przez pragnienie pożywania Ostatniej Wieczerzy z uczniami swoimi, wybaw nas, Panie.
Przez nieskończoną miłość, którą nam okazałeś ustanawiając Najświętszy Sakrament Ołtarza, wybaw nas, Panie.
Przez Najdroższą Krew Twoją, jaką nam w Sakramencie Ołtarza zostawiłeś, wybaw nas, Panie.
Przez najgłębszą pokorę, okazaną na Ostatniej Wieczerzy przy umywaniu nóg Apostołom, wybaw nas, Panie.
Przez pięć ran Najświętszego Ciała Twojego, wybaw nas, Panie.

My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś głęboką cześć i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś przez ten Chleb Anielski wszelkie zło w nas wyniszczyć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas w łasce Twojej świętej zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas przez tę Tajemnicę Miłości coraz doskonalej między sobą zjednoczyć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nas tym Pokarmem Niebieskim w godzinę śmierci zasilić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Synu Boży, Źródło łaskawości i miłosierdzia, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Jezu, obecny pod postacią Chleba na naszych ołtarzach.
W: Umacniaj nas Ciałem i Krwią Swoją.

Módlmy się.
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, daj nam taką czcią otaczać święte Tajemnice Ciała i Krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.